تدریس آزمایشگاه (گزارش تخصصی ۱۸صفحه word)

عنوان: گزارش تخصصی آزمایشگاه صفحات: ۱۸ صفحه فرمت: word شامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده، داده ها، جداول مربوط به هر قسمت می باشد. هزینه دانلود: انتهای صفحه ------------------- قسمتی از گزارش تخصصی آزمایشگاه : ........ کمبود امکانات، ابزار و آزمایتدریس آزمایشگاه (گزارش تخصصی ۱۸صفحه word)|50074178|dqg|آزمایشگاه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تدریس آزمایشگاه (گزارش تخصصی ۱۸صفحه word) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان: گزارش تخصصی آزمایشگاه


صفحات: ۱۸ صفحه


فرمت: wordشامل: مقدمه،توضیحات، سوالات مطرح شده، داده ها، جداول مربوط به هر قسمت می باشد.


هزینه دانلود: انتهای صفحه


-------------------


قسمتی از گزارش تخصصی آزمایشگاه :


........ کمبود امکانات، ابزار و آزمایشگاه مناسب یکی از مهمترین علت‌های عدم استفاده از فعالیتهای آزمایشگاهی است؛ اما باید اذعان کرد که حداقل امکانات در همه مدارس کشور، حتی دورافتاده ترین و محرومترین مدارس نیز وجود دارد و در صورت وجود انگیزه لازم در معلمان، می توان از این وسایل به نحو موثرتری استفاده کرد. کمبود وسايل و ابزارهاي لازم در آزمایشگاه بهانه‌اي براي عدم انجام فعاليت‌هاي عملي مناسب براي آموزش فيزيک، شيمي و زيست‌شناسي در دوره متوسطه شده است. چرا که بسياري از آزمایشهای درج شده در كتاب‌هاي درسي، با وسايل و ابزارهاي موجود در مدارس قابل انجام مي‌باشند(صفري، 1385).
اگر در يکي از مدارس دولتي حضور يافته و پاي صحبت دانش آموزان بنشينيد، آنان خواهند گفت: «در مدرسه ما امکانات خوب آزمایشگاهی وجود ندارد، به سختي وسيله يا مواد شيميايي سالم پيدا شده و متصدي آزمایشگاه ماهر نيز نداريم». مدرسه اي که در برنامه درسي خود بدون فراهم ساختن امکانات آزمایشگاهی به آموزش علوم تجربي مي پردازد، از ارائه حداقل حمايتهاي خود از دانش آموزان کوتاهي کرده است. مسئولين مدرسه نبايد در تامين امکانات آزمایشگاهی خود را فريب داده و يا کوتاهي نمايند. مدارسي که داراي منابع و امکانات محدودتري هستند، لازم است تا فعاليتهاي آزمایشگاهی را که نيازمند حداقل امکانات آزمایشگاهی بوده و قابل اجرا در کلاس درس باشند، و يا حتي به صورت مطالعه ميداني يا پژوهش در بيرون از کلاس درس نيز قابل اجرا باشند، انتخاب کرده و اجرايي نمايند. حتي هنگامي که به علت محدوديت امکانات آزمایشگاهی ، معلم ناچار به اجراي نمايشي آزمایشمي شود، دانش آموزان مي توانند به طور فعال در رويکردهاي انتخاب شده شرکت نموده و حالت يادگيري را از حالت غير فعال خارج سازند. بيشتر مدارس فاقد متصدي آزمایشگاهیماهر هستند؛ اما در غياب آنها نيز مي توان با بهره گيري از يک يا چند نفر از دانش‌آموزان، بخش اعظم فعاليتهاي آزمایشگاهی را انجام داد.
بسياري از معلمان فيزيک، شيمي و زيست شناسي معتقدند که اگر بخشي از زمان کلاس درس را به انجام فعاليتهاي آزمایشگاهی اختصاص دهند، در اين صورت نمي توانند کتاب درسي را در مدت زمان مقرر شده به پايان برسانند. در برنامه درسي مدارس متوسطه، انجام فعاليتهاي آزمایشگاهی بخشي از برنامه درسي بوده و زمان لازم براي انجام اينگونه فعاليتها در برنامه درسي در نظر گرفته شده است و با يک برنامه ريزي دقيق و منظم مي‌توان از وقت کلاس به نحو شايسته‌اي هم براي آموزش مفاهيم و هم براي انجام فعاليتهاي آزمایشگاهی استفاده کرد. از آنجايي که در برنامه درسي آموزش علوم، حدود 20 درصد نمره پاياني هر درسي به فعاليتهاي آزمایشگاهی اختصاص دارد، بنابراين منطقي خواهد بود که 20 درصد کل زمان کلاس در يک سال تحصيلي به انجام فعاليتهاي آزمایشگاهی اختصاص داده شود. همچنين بايد دقت کرد که معلمان در چارچوب برنامه درسي فعاليت نمايند. معمولاً معلماني که به انجام فعاليتهاي آزمایشگاهی مبادرت نمي ورزند، تلاش مي‌کنند تا به ارائه مطالب و مفاهيمي فراتر از موضوعهاي مورد بحث برنامه درسي بپردازند. اين عمل نه تنها موجب اتلاف وقت کلاس درس مي شود، بلکه در صورت ارائه مفاهيمي سخت و خارج از کتاب درسي، موجبات منفعل شدن دانش آموزان را فراهم مي سازد.
بعضي از معلمان از کوچک بودن اندازه کلاس درس، آزمایشگاه و يا زياد بودن تعداد دانش‌آموزان شکايت کرده و مي گويند که در کلاس درس آنها بين 40 تا 50 نفر دانش آموز حضور داشته و فضاي کافي براي انجام فعاليتهاي آزمایشگاهی وجود ندارد و با حرکت و جابه جايي دانش‌آموزان نظم کلاس به هم خورده و کنترل دانش آموزان بسيار دشوار است. شکي نيست که انجام فعاليتهاي آزمایشگاهی در يک کلاس درس پر جمعيت مشکل است. معمولاً ميانگين تعداد دانش آموزان در هر کلاس درس به طور متوسط 30 نفر در نظر گرفته شده و فضاي کافي براي آنها لحاظ مي شود. در صورت زياد بودن تعداد دانش آموزان و يا کوچک بودن اندازه آزمایشگاه ، مي توان فعاليتهاي آزمایشگاهی را در يک سالن بزرگتر انجام داد و يا اينکه دانش آموزان را به گروههاي کوچکتري تقسيم کرده و به نوبت اقدام به انجام فعاليتهاي آزمایشگاهی نمود.

نقش مديران در استفاده بهينه از فعاليت‌هاي آزمایشگاهی
در رابطه با نقش مديران و كادر اداري مدارس، پژوهش‌ها نشان داده است كه شيوه‌هاي مديريتي خاص به دليل بالا بودن قيمت وحفظ و نگهداري وسايل و امكانات آزمایشگاهی ، و نيز حفظ نظم در محيط آزمایشگاهی و عدم اعتقاد به نقش زير بنايي انجام آزمايش در آموزش علوم، سبب شده است تا تمرين مهارت‌هاي اساسي در آزمایشگاه ها، حتي براي معلمان نيز محدودتر شود(Millar, 2004). به استناد پژوهشي كه اخيراً در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي صورت گرفته است (اصفا، 1385)، سؤالي با اين مظنون: «تا چه اندازه مديريت و كادر اداري آموزشگاه در اجراي فعاليت‌هاي آزمایشگاهی با معلم همكاري مي‌كنند؟» از افراد شركت كننده در اين پژوهش پرسيده شد كه توجه به جزئيات پاسخ‌هاي داده شده، مي‌تواند حائز اهميت باشد.
جامعه آماري اين پژوهش شامل مدارس دوره متوسطه استان تهران بوده و كليه دبيران فيزيك، شيمي و زيست‌شناسي و نيز گروههاي آموزشي مربوطه همراه با متصديان آزمایشگاهی و دانش‌آموزان بيست مدرسه دخترانه و پسرانه، در اين پژوهش شركت داشتند. همانطور كه در جدول-1 نشان داده شده است، از مجموع 1200 نفر از دانش‌آموزان به اين پرسش، در مجموع 58/38% پاسخ كم و خيلي كم و 42/61% پاسخ زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده اند. بنابراين درصد زيادي از دانش‌آموزان معتقدند كه مديريت و كادر اداري آموزشگاه در اجراي فعاليت‌هاي آزمایشگاهی با معلم همكاري مي‌كنند.
از مجموع پاسخ‌هاي 120 نفر از دبيران به اين پرسش، در مجموع 50/37% پاسخ خيلي كم و كم و 50/62% پاسخ زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده‌اند. بنابراين درصد زيادي از دبيران معتقدند كه مديريت و كادر اداري آموزشگاه در اجراي فعاليت‌هاي آزمایشگاهی با معلم همكاري مي‌كنند.
از مجموع پاسخ‌هاي 20 نفر از متصديان آزمایشگاه به اين پرسش، در مجموع 30% پاسخ خيلي كم و كم و 70% پاسخ زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده‌اند. بنابراين درصد زيادي از متصديان آزمایشگاه معتقدند كه مديريت و كادر اداري آموزشگاه در اجراي فعاليت‌هاي آزمایشگاهی با معلم همكاري مي‌كنند.
از مجموع پاسخ‌هاي 120 نفر از كارشناسان گروههاي آموزشي به اين پرسش، در مجموع 45% پاسخ خيلي كم و كم و 55% پاسخ زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده‌اند. بنابراين درصد زيادي از كارشناسان گروههاي آموزشي معتقدند كه مديريت و كادر اداري آموزشگاه در اجراي فعاليت‌هاي آزمایشگاهی با معلم همكاري مي‌كنند. ...
لطفا برای خرید و دانلود به انتهای صفحه مراجعه نمایید.


جهت پشتیبانی


و جهت طرح سوال، پیشنهاد یا انتقاد


می توانید از قسمت تماس باما،


پیام خود را برای ما ارسال نمایید.


در اولین فرصت، پاسخگوی شما دوست عزیز خواهیم بود.


بهترین ها حق شماست.
آزمایشگاه