کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان

فهرست مطالبفهرست شکل ها پفهرست جداول سفهرست نمودارها صسخن ناشر طقدردانی عپیشگفتارصادق ملک شهمیرزادی 1مقدمهعباس مقدم 4فصل اول. دربارة تُ لچگاسفلیعباس مقدم 15فصل دوم. کاوش در گورستان تُ لچگاسفلیعباس مقدم 23فصل سوم. نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان|40278762|dqg|چگاسفلی,گورستان چگاسفلی,کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان,گورستان تل چگاسفلی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فهرست مطالبفهرست شکل ها پفهرست جداول سفهرست نمودارها صسخن ناشر طقدردانی عپیشگفتارصادق ملک شهمیرزادی 1مقدمهعباس مقدم 4فصل اول. دربارة تُ لچگاسفلیعباس مقدم 15فصل دوم. کاوش در گورستان تُ لچگاسفلیعباس مقدم 23فصل سوم. نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان شش هزار ساله چگاسفلی، دشت زهرهکوروش محمدخانی 39فصل چهارم. کارگاه های کاوش الف، ب و ج 49فصل پنجم. حفاظت در حین کاوشجواد سلمانزاده 137فصل ششم. بحث و نتیج هگیریعباس مقدم 151پیوست ۱. انسان شناسی زیستی بقایای انسانیحامد وحدت ینسب، سیده ماندان کزازی 157پیوست ۲. مطالعات دی ان ای بر روی بقایای انسانیلعیا عالی نیا 243پیوست ۳. توصیف و طبق هبندی ظروف سفالیمهرنوش زاده دباغ 261پیوست ۴. توصیف، طبقه بندی و گون هشناسی ظروف سنگیزینب ولی زاده 285پیوست ۵. طبقه بندی، گونه شناسی و مقایسه اشیای فلزیجواد سلمانزاده، احمد سرخوش 301پیوست ۶. توصیف و طبق هبندی اشیای تزئینی و مهرهاسارا فریدونی 315پیوست ۷. گزارش اولیۀ بررس یهای باستان سنجی محوطه باستانی تُل چِگاسُفلینیما نظافتی 333پیوست ۸. گزارش اجمالی از مراحل حفاظت و مرمت آثار فلزی کشف شده از گورستان تُ لچگاسفلیالناز پیروزی 341پیوست ۹. آزمایش اولیة آجرهای به دست آمده از گورستان تُ لچگاسفلیسهیلا ذکوی، عبدالرحیم بناء 349پیوست ۱۰. استفاده از دس تساخت ههای کهن توسط ساکنان امروزی روستای تُ لچگاسفلیمهرنوش زاد هدباغ 355کتابنگاری 365ب

در قالب pdf در 405 صفحه (قابل کپی به word)

فهرست مطالب

1مقدمه

فصل اول. دربارة تُل چگاسفلی

فصل دوم. کاوش در گورستان تُل چگاسفلی

فصل سوم. نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان شش هزار ساله چگاسفلی

فصل چهارم. کارگاه های کاوش الف، ب و ج

فصل پنجم. حفاظت در حین کاوش

فصل ششم. بحث و نتیجه گیری

پیوست ۱. انسان شناسی زیستی بقایای انسانی

پیوست ۲. مطالعات دی ان ای بر روی بقایای انسانی

پیوست ۳. توصیف و طبقه بندی ظروف سفالی

پیوست ۴. توصیف، طبقه بندی و گونه شناسی ظروف سنگی

پیوست ۵. طبقه بندی، گونه شناسی و مقایسه اشیای فلزی

پیوست ۶. توصیف و طبقه بندی اشیای تزئینی و مهرها

پیوست ۷. گزارش اولیۀ بررسی های باستان سنجی محوطه باستانی تُل چِگاسُفلی

پیوست ۸. گزارش اجمالی از مراحل حفاظت و مرمت آثار فلزی کشف شده از گورستان تُل چگاسفلی

پیوست ۹. آزمایش اولیة آجرهای به دست آمده از گورستان تُل چگاسفلی

پیوست ۱۰. استفاده از دست ساخته های کهن توسط ساکنان امروزی روستای تُل چگاسفلی کتاب نگاری